Geloofsgemeenschap

Geloofsgemeenschap
“Wanneer de Geest ons leven leidt, laten wij dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst” Galaten 5 vers 25:

Met dit uitgangspunt ziet de Protestantse Gemeente te Gasselte het als missie  te werken aan een open, gastvrije geloofsgemeenschap. Een geloofsgemeenschap welke is geworteld in de lange geschiedenis van een Drentse “zandgemeente” waar niet in de eerste plaats de geloofsrichting of de geloofsinhoud bepalend is, maar de manier waarop je er mee omgaat. Een “zandgemeente” kent een vorm van vrijzinnigheid die niet gedragen wordt door een bepaalde vrijzinnige overtuiging, maar eerder door de oude Saksische kenmerken van traditie en gemeenschap en een algemeen geloof in het Opperwezen.
In Gasselte is onder meer door de komst van personen die elders hun wortels hebben en/of hun geloofsopvoeding (-ontwikkeling) hebben genoten, een geloofsgemeenschap ontstaan waarin ieder ruimte krijgt voor eigen invulling en beleving van zijn of haar geloof. De eenheid in deze diversiteit komt tot uitdrukking in het centraal stellen van de boodschap van Jezus Christus: “Hebt elkaar lief zoals je jezelf liefhebt”.
Op deze wijze  “gemeente zijn” proberen we gestalte te geven in de eredienst, pastoraat, diaconaat, toerusting en vorming en aandacht voor specifieke leeftijdsgroepen zoals bijvoorbeeld jeugd en ouderen.
Deze wijze van “gemeente zijn” geeft ruimte voor het deelnemen van iedereen aan het Heilig Avondmaal, het zegenen van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht en het opnemen van gelovigen uit andere gemeenten of kerkgenootschappen.
Op deze wijze “gemeente zijn” maakt aandacht en zorg voor niet-kerkelijke dorpsgenoten mogelijk.
Op deze wijze “gemeente zijn” wordt bevorderd door de rustgevende eenvoud van het Witte Kerkje.

De Protestantse Gemeente in Gasselte is betrokken bij veel gebeurtenissen in het dorp; geboorten, huwelijken en sterfgevallen worden, voor zover bij ons bekend, vermeld in het contactorgaan Verbinding.

Waar wij voor staan is ook na te lezen in ons beleidsplan.
terug