Diaconie Diaconie

Naast het ambt van predikant kent de Protestantse Kerk Nederland drie ambten, één daarvan is het ambt van diaken.  De diakenen hebben de taak om de gemeente te dienen. Zij zamelen de gaven der gemeente in om allen die hulp nodig hebben, binnen- of buiten de kerk, dichtbij of veraf, te doen delen in de liefde van Christus. In gebeden, woorden en daden komen zij op voor het recht van de arme die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Daarnaast helpen de diakenen bij de voorbereiding van het Heilig Avondmaal en helpen zij bij het delen van brood en wijn tijdens het Heilig Avondmaal. De diaconie beheert het geld dat voor diaconaal werk beschikbaar is. 

De diaconie van Gasselte en Kostvlies

Geschiedenis: Van oudsher was de diaconie voor de armen in de gemeente. Er waren veel grote gezinnen die afhankelijk waren van seizoenswerk. In de winter was er weinig werk en dan werden de mensen ondersteund door de diaconie. Ook waren er in die tijd zogenoemde armenhuizen. Mensen die weinig tot geen inkomen hadden of niet in staat waren om te werken konden er terecht. De armenhuizen waren meestal aan een kerk verbonden en kregen financiële ondersteuning van de diaconie.

De vele taken waarvoor de diaconie zich nu nog gesteld ziet, zoals het verzorgen van een wekelijkse bloemengroet aan hen die ziek zijn, het verstrekken van voedselpakketten in september, het inzamelen van voedsel rondom dankdag voor het gewas, wat in samenwerking met de voedselbank in Gieten wordt verwerkt tot pakketten die in de Kerstperiode worden uitgedeeld aan hen die al gebruik maken van de voedselbank, maar in deze feestmaand zo wat extra’s kunnen krijgen. Ook rond de Paasdagen worden voedselpakketten uitgedeeld aan hen die daarvoor in aanmerking komen. Al deze activiteiten geven aan dat de diakenen ook tegenwoordig nog een belangrijke functie hebben. Met het gedeeltelijk behouden van oude taken, zijn er nieuwe taken bijgekomen. Er is een grote verschuiving opgetreden van materiële hulp naar een veel breder terrein van sociale- en maatschappelijke hulpverlening. Mantelzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn vertrouwde begrippen geworden voor de diaconie in Gasselte. Het geld dat nodig is voor bijstand, in welke vorm dan ook, komt binnen via giften en collecten tijdens de kerkdiensten. Mensen met een gering inkomen die in het gebied van de kerkelijke gemeente wonen, kunnen ondersteuning krijgen van de diaconie. Ook in het, op het oog, welvarende Gasselte en Kostvlies is er onder sommige mensen materiële nood. 

Stichting Helper

De diaconie van Gasselte is betrokken bij de Stichting Helper. De gelden voor de Stichting worden bijeen gebracht vanuit de kerken (diaconieën) in de gemeente Aa en Hunze. Er is een voedselbank gerealiseerd en jaarlijks zorgt de Stichting voor kerstpakketten en Sinterklaascadeautjes. Er wordt hulp geboden aan mensen die in aanmerking komen voor een uitkering of begeleiding nodig hebben in welke vorm dan ook. Jaarlijks vindt er overleg plaats tussen de diaconieën van alle kerken in de gemeente Aa en Hunze.

Privacy

Voorheen was het voor de diaconie gemakkelijker om mensen financieel te helpen. Er was minder privacy en de mensen deden zelf vaker een beroep op de diaconie. De diaconie heeft tegenwoordig een meer aanvullende functie. De gemeenten en sociale diensten hebben de oorspronkelijke taak overgenomen. 
Ondanks al deze voorzieningen, vallen er echter altijd mensen die niet voldoende inkomen hebben, tussen wal en schip. Voor die mensen wil de diaconie er zijn om een bijdrage te leveren. 
Als gevolg van de huidige privacywet, de AVG, is het moeilijk om mensen te benaderen en hulp aan te bieden. Mensen die echt hulp nodig hebben dienen daarom zelf  contact op te nemen maar de gemeenteleden kunnen ook de ogen en oren zijn om gegadigden te melden.

Projecten in het buitenland

De diaconie steunt ook ontwikkelingsprojecten in het buitenland. Jaarlijks wordt er een collecterooster opgesteld aan de hand van de verplichte landelijke collecten voor Kerk in Actie die wij zo veel mogelijk volgen.  Ons meerjaren collectedoel betreft het P3W project, een vormingscentrum in Papoea Nieuw Guinea, dat vrouwen opleidt zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Meerdere keren per jaar en tijdens de kerstnachtdienst wordt er voor dit collectedoel gecollecteerd. 
Naast deze doelen steunen wij ook acties die zich tijdens het lopende jaar in acute situaties kunnen voordoen, zoals natuurrampen en andere humanitaire calamiteiten.
   
terug