Diaconie Diaconie
De diaconie zorgt (indien noodzakelijk) voor materiële hulp aan hen die dat nodig hebben in Gasselte en omgeving.
Ook richt de diaconie zich op de nood van de wereld; er is een project in Bangladesh en ook een project voor opvang van kinderen die besmet zijn met AIDS in Kaapstad, Zuid-Afrika.

De Diaconie van Gasselte
Het Witte Kerkje van Gasselte vervult zijn diaconale opdracht met behulp van en onder leiding van vier diakenen. De vele taken waarvoor de diaconie zich gesteld ziet, bewijzen dat de diakenen ook tegenwoordig nog een belangrijke functie hebben.
Met het gedeeltelijk behouden van oude taken, zijn er nieuwe taken bijgekomen. Er is een grote verschuiving opgetreden van materiële hulp naar een veel breder terrein van sociale en maatschappelijke hulpverlening. Mantelzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn vertrouwde begrippen geworden voor de diaconie in Gasselte. Het geld dat nodig is voor bijstand, in welke vorm dan ook, komt binnen via opbrengsten, bijdragen en collecten tijdens kerkdiensten. Deze diaconale taak wordt uitgeoefend ín de gemeente. Mensen met een gering inkomen die in het gebied van de kerkelijke gemeente wonen, kunnen ondersteuning krijgen van de diaconie. Ook in het op het oog welvarende Gasselte is er onder sommige mensen materiële nood.

Stichting Helper
De diaconie van Gasselte is betrokken bij de Stichting Helper, voorheen Stichting (W)Arme Kant van Aa en Hunze. Deze stichting steunt inwoners in de burgerlijke gemeente Aa en Hunze met een gering inkomen. Dat gebeurt door het begeleiden van mensen die in aanmerking komen voor een uitkering of een dergelijke ondersteuning en in de vorm van voedselpakketten die worden uitgereikt rond Kerst. Een aantal mensen nam het initiatief voor het opzetten van een voedselbank. 

De diaconale taak wordt uiteraard ook buiten de gemeente uitgeoefend. 

Projecten in het buitenland
Ook steunt de diaconie ontwikkelingsprojecten in het buitenland; Schone Poort in Zuid-Afrika is daar voorbeeld van.
Met andere diaconieën in de gemeente Aa en Hunze wordt hartelijk samengewerkt. En dan hebben we het over de diaconieën van Annen, Rolde en Gasselternijveen en de Bethelgemeente in Gieten De diaconieën van Hervormd Gieten, Eext, Protestants Gieterveen, en Grolloo maken ook deel uit van dit gezamenlijk convent.
Jaarlijks wordt er in de zomer een gemeenschappelijke collecte gehouden, Elk jaar doet één van de aangesloten diaconieën een voorstel. 

Wat doet de diaconie in Gasselte en Kostvlies?
Wat is de functie van de diaconie en hoe werkt de diaconie in Gasselte en Kostvlies? Van oudsher was de diaconie voor de armen in de gemeente; er waren veel grote gezinnen die afhankelijk waren van seizoenswerk. In de winter was er weinig werk en dan werden de mensen ondersteund door de diaconie. Ook waren er in die tijd zogenoemde armenhuizen; mensen die weinig tot geen inkomen hadden of niet in staat waren om te werken, konden er terecht. Deze armenhuizen waren meestal aan een kerk verbonden en kregen financiële ondersteuning van de diaconie.

Privacy
In die tijd was het voor de diaconie gemakkelijker om de mensen financieel te helpen; er was minder privacy en de mensen deden zelf vaker een beroep op de diaconie. De diaconie heeft tegenwoordig een meer aanvullende functie. De gemeenten en sociale diensten hebben de oorspronkelijke taak overgenomen. Ondanks al deze voorzieningen, vallen er echter altijd mensen die niet voldoende inkomen hebben, tussen wal en schip. Voor die mensen wil de diaconie er zijn om een bijdrage te leveren. Als gevolg van de huidige privacywet, de AVG, is het moeilijk om mensen te benaderen en hulp aan te bieden. Mensen die echt hulp nodig hebben dienen daarom contact op te nemen.

Rooster
In het najaar wordt, samen met de kerkrentmeesters, het collecterooster opgesteld voor het komende jaar. Daarin zitten verplichte, landelijke collecten voor Kerk in Aktie, collecten voor eigen gebruik, collecten voor goede doelen (Exodus, De Schone Poort, voedselbank). Tijdens het lopende seizoen kunnen er zich rampen (natuur, humane) voordoen waaraan de diaconie haar financiële bijdrage geeft. Het verzorgen van het Heilig Avondmaal is een taak van de diaconie en ook bloemen voor de zieken in Gasselte en Kostvlies.
 
terug