Bericht uit de kerkenraad Bericht uit de kerkenraad

Van de kerkenraad

De vakanties zijn zo goed als voorbij. De scholen zijn weer begonnen, zoals we overal langs de wegen kunnen lezen. Wellicht bent u ook weer aan het werk gegaan. De druk op de werkenden zal voorlopig niet afnemen door de krapte op de arbeidsmarkt. En voor al diegenen die geen betaalde arbeid verrichten, zoals uw scriba, gaat de zomer geleidelijk over in de herfst. Wat natuurlijk niet betekent, dat er niks te doen valt. Er worden in en rond de kerk tal van activiteiten voorbereid. En daarvoor zijn mensen nodig, die graag hun steentje bijdragen aan bouw en onderhoud van onze kerkelijke gemeenschap. De komende tijd hebben we vrijwilligers nodig om het ‘kerkenwerk’ te kunnen uitvoeren: in de kerken- raad, in de redactie van Verbinding, als plaatsvervanger van de koster, zangers en zangeressen voor de cantorij en op tal van andere plekken op ons kerkelijke erf. Over de invulling van de werkzaamheden wordt met de kandidaten overlegd, want het moet wel pas- sen bij de persoon. Zo hebben de opvolgers van Lammie Wilkens het preekrooster voor 2023 rond! Wieke Berends-Koning en Rona Schuitema hebben hun meesterproef met glans afgelegd. En mocht u suggesties hebben voor een dominee die u graag als gast in Gasselte zou horen, laat het hun weten. Ook de ledenadministratie gaat over in andere handen. Dinie Meijeringh neemt dit werk over van Jacobus van Laatum die gaat verhuizen. Wij wensen haar plezier bij dit nuttige werk en danken Jacobus voor zijn accurate uitvoering van dit deel van de kerkelijke administratie. De kerkenraad is tevreden met het bericht dat de jaarrekeningen 2021 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen ook goedgekeurd zijn door de toezichthouder CCBB. De penningmeesters Jan Tamminga en Lies Vreugdenhil hebben goed werk geleverd.

Activiteiten

Wat gaat er gebeuren de komende maanden? De startdienst van zondag 18 september wordt elders in dit blad aangekondigd. Zondagsschool, gespreksgroepen, cantorij beginnen weer. De groep Vorming & Toerusting heeft, samen met de kerk van Gieten, een brochure samengesteld waarin allerlei activiteiten gepresenteerd worden. Op maandag 31 oktober houden we de halfjaarlijkse gemeenteavond in de kerk. Volgend jaar, 2023, zijn we van plan een paascyclus te houden: op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag: driemaal een korte viering ’s avonds en op de Paasmorgen de feestelijke dienst om 10 uur. U hoort er meer van. En in 2024 doen we graag opnieuw mee aan het Feest van de Geest. De ervaringen rond ‘De Beuk’, het immense schilderij van kunstenaar Gosse Koopmans, zijn ronduit positief. Dank aan de vrijwilligers die tijdens de openstelling van de kerk het ‘koffiehoekje’ lieten leven en de gasten een warm onthaal boden. Onze dank gaat ook naar de vrijwilligers die de open dagen en het Kerkenpad tot een succes heb- ben gemaakt. Open Monumentendag, zaterdag 10 september, is de laatste openstelling van dit seizoen. Tot slot vermeld ik de viering van de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 20 november, waarin wij de overledenen gedenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. We doen ons best de nabestaanden uit te nodigen voor deze ‘Eeuwigheidszondag’ middels een brief. En nu in de startblokken voor dit nieuwe seizoen waarvoor ik u alle goeds wens. Graag zien wij u bij alles wat er in en rondom ons Witte kerkje gebeurt.
Namens de kerkenraad, Gerrit Berkhoff, scribaLees hier de brief van de Classis, geschreven door ds Hommes.
terug